ค้นหารายชื่อ E-Book


เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ (เล่มรวม)

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ เพื่อลดโอกาสการเจ็บป่วยตั้งแต่ก่อนเดินทางและขณะเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ จึงได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ” โดยประสงค์ให้เป็นแหล่งความรู้สำหรับการป้องกันและรักษาสุขภาพกายให้แข็งแรงตลอดระยะเวลาที่กำลังเดินทาง ในต่างประเทศ ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าถึงข้อมูลและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในรูปแบบเอกสารที่จัดเก็บไว้ได้ในอุปกรณ์สื่อสาร เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตที่สามารถเรียกใช้งานได้ง่าย ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพและเพิ่มความปลอดภัยของคนไทยที่นิยมการท่องเที่ยวในต่างประเทศได้ไม่มากก็น้อย
Read More..

เที่ยวประเทศ (กัมพูชา) อย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ

เที่ยวประเทศ(กัมพูชา) อย่างไร ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ ราชอาณาจักรกัมพูชา หรือที่คนไทยเรียกติดปากกันว่า “เขมร” เมื่อปี 2561 มีคนไทยเดินทางไปเที่ยวกัมพูชาประมาณ 3.8 แสนคน ผู้ที่ถือสัญชาตไทยสามารถผ่านแดนได้ โดยไม่ต้องใช้วีซ่าและอยู่ได้นานถึง 14 วัน การเดินทางจากประเทศไทยไปยังเมืองหลวงที่กรุงพนมเปญนั้นสามารถนั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินนานาชาติพนมเปญใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หรือหากเดินทางโดยรถยนต์จะผ่านด่านพรมแดนอรัญประเทศ แล้วต่อรถบัสที่ปอยเปตเพื่อไปพนมเปญได้ แต่ถ้าจะไปเที่ยวนครวัด นครธม ก็สามารถนั่งเครื่องบินมาลง ที่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบได้เลย
Read More..

เที่ยว (ประเทศจีน) อย่างไร ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ

สาธารณรฐัประชาชนจีนเป็นประเทศที่มี พลเมืองมากที่สุดในโลกประมาณ 1.3 พันล้านคน และมอีาณาเขตกวา้งใหญเ่ปน็อันดับ 4 รองจาก รสัเซยี แคนาดา และสหรฐัอเมรกิา โดยมชีายแดน ติดต่อกับประเทศต่างๆ มากถึง 14 ประเทศ และ มีชายฝั่งยาวประมาณ 18,000 กิโลเมตร
Read More..

ประเทศในแถบยุโรป

การปรับสภาพร่างกาย ประเทศในแถบยุโรปแม้จะเป็นหน้าร้อน แต่อุณหภูมิทั่วไปเย็นกว่าประเทศไทยและสภาพอากาศจะแห้งกว่า ดังนั้น การสวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอและจิบน้ำบ่อยๆ จะช่วยให้ร่างกายปรับสภาพได้ดี
Read More..

เที่ยวประเทศ (แอฟริกาใต้) อย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้รับการขนานนามว่า “a world in one country” เนื่องจากมีลักษณะ ภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ตอนล่างสุดของทวีปแอฟริกา แผ่นดินมีลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล มีพรมแดนติดกับประเทศนามิเบีย บอสวานา ซิมบับเว โมซัมบิก สวาซิแลนด์ และเลโซโท ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาด้วยหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น ทำงาน ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติและเพื่อนฝูง
Read More..

การเจ็บป่วยจากการดำน้ำ

การดำน้ำเป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะการดำน้ำลึกแบบสคูบา เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งดำน้ำที่สวยงามและได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหลายรายที่ได้รับบาดเจ็บ และเจ็บป่วยจากการดำน้ำทั้งในพื้นที่อันดามันและอ่าวไทย โดยอันตรายจากการดำน้ำเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันการเกิดและลดความเสี่ยงได้ หากนักดำน้ำมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการดำน้ำการใช้อุปกรณ์ การเลือกดำน้ำในระดับความลึกและความยากที่เหมาะสมกับระดับการเรียนดำน้ำของตนเอง ตลอดจนความเข้าใจถึงการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำและการปฐมพยา
Read More..

การท่องเที่ยวระหว่างตั้งครรภ์

ปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวของสตรีในระหว่างตั้งครรภ์นั้นมีเพิ่มมากขึ้น ในระหว่างตั้งครรภ์ผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและฮอร์โมน จึงต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ในระหว่างการเดินทาง อย่างไรก็ตามหากมีการเตรียมตัวที่ดีจะสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย ซึ่งสตรีมีครรภ์จำนวนมากเดินทางเพื่อการพักผ่อนและนันทนาการ รวมถึง บางคน ยังคงทำงานระหว่างตั้งครรภ์และบางครั้งอาจมีการเดินทางไปทำธุรกิจในพื้นที่ ที่มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ไม่ดี มีการเข้าถึงผู้ให้บริการด้านสุขภาพอย่างจำกัด และหาก สถานที่ปลายทางอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงและมีความชุกของโรคติดเชื้อสูง ต้องระลึกว่าการติดเชื้อโรคติดต่อหรือปรสิต เช่น ไวรัสตับอักเสบอี และมาลาเรียมักจะมีความรุนแรงมากขึ้นในสตรีตั้งครรภ์ ดังนั้น จึงต้องมีการให้ภูมิคุ้มกันป้องกันโรคต่างๆ การประเมินความเสี่ยงและข้อห้ามสำหรับการให้วัคซีน
Read More..

เที่ยวประเทศ (ญี่ปุ่น) อย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ

เที่ยวประเทศ (ญี่ปุ่น) อย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ หากได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่หลงใหล ในการท่องเที่ยว เชื่อได้ว่าภาพภูเขาไฟฟูจิและ ดอกซากุระบานสะพรั่งในสวนสาธารณะของ ประเทศญี่ปุ่นน่าจะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว และประเทศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และสำหรับผู้ที่เคยไปมาแล้ว ก็มักจะได้ยิน คำพูดที่ ว่า“เที่ยวญี่ปุ่นครั้งเดียวไม่ พอ”อาจเป็นเพราะประเทศญี่ปุ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่า สนใจอยู่ไม่น้อย และยังมีเสน่ห์แตกต่างกัน ออกไปในแต่ละภูมิภาค
Read More..

เที่ยวประเทศ (ลาว) อย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความโดดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและสถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่งดงาม เมื่อปี 2561 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศลาวประมาณ 4.1 ล้านคน โดยเป็นนักท่องเที่ยวไทยมากที่สุดถึง 1.9 ล้านคน หรือร้อยละ 46 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด
Read More..

เที่ยวประเทศ (เวียดนาม) อย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ

สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม หรือ เวียดนาม เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร การท่องเที่ยวชื่อดัง Rough Guide ของประเทศอังกฤษ ให้เป็น 1 ใน 20 ประเทศที่สวยที่สุดในโลกประจำปี 2560 ซึ่งในปี 2561 มีนักท่องเที่ยว มาเยือนเวียดนามประมาณ 15 ล้านคน โดยมาจากทวีปเอเชีย 12 ล้านคน และเป็นนักท่องเที่ยวไทยประมาณ 2 แสนคน
Read More..

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หมายถึงการท่องเที่ยวไปในสถานที่ ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ส่องสัตว์ เที่ยวทางทะเล รวมถึงการสัมผัส วิถีชีวิตของผู้คนและวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน มีการปรับแต่งเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้น้อยที่สุด ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้น้อยที่สุด อนุรักษ์ความเป็นอยู่ของผู้คนและสัตว์ป่าอย่างเหมาะสม มีการให้ความรู้เรื่องของระบบนิเวศ ประวัติความเป็นมา ข้อควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว ที่สำคัญชาวบ้านมีส่วนร่วม เข้าใจประโยชน์ของการทำนุบำรุงรักษาธรรมชาติและวัฒนธรรม และได้ผลตอบแทนจากการท่องเที่ยวนี้ อย่างเท่าเทียม จุดประสงค์ คือ มุ่งหวังให้เกิด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและชาวบ้านอย่างถาวร
Read More..


จำนวนE-bookทั้งหมด : 16 เล่ม

| Design by