php')?>

การเจ็บป่วยจากการดำน้ำ


 การดำน้ำเป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะการดำน้ำลึกแบบสคูบา เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งดำน้ำที่สวยงามและได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหลายรายที่ได้รับบาดเจ็บ และเจ็บป่วยจากการดำน้ำทั้งในพื้นที่อันดามันและอ่าวไทย โดยอันตรายจากการดำน้ำเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันการเกิดและลดความเสี่ยงได้ หากนักดำน้ำมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการดำน้ำการใช้อุปกรณ์ การเลือกดำน้ำในระดับความลึกและความยากที่เหมาะสมกับระดับการเรียนดำน้ำของตนเอง ตลอดจนความเข้าใจถึงการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำและการปฐมพยาชื่อผู้เขียน :นาวาตรีหญิงแจ่มจันทร์ จันทร์แจ้งตำแหน่ง : แพทย์ฝ่ายบริการสุขภาพหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือวันและเวลาที่ลงE-book : 2020-08-07 19:55:37
วันและเวลาที่แก้ไขE-book : 2020-08-07 19:55:37

Design by | W3layouts.