เที่ยวประเทศ (ลาว) อย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ


 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความโดดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและสถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่งดงาม เมื่อปี 2561 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศลาวประมาณ 4.1 ล้านคน โดยเป็นนักท่องเที่ยวไทยมากที่สุดถึง 1.9 ล้านคน หรือร้อยละ 46 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดชื่อผู้เขียน :นางสาวสุดธิดา เเสงยนต์ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการหน่วยงาน : กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศวันและเวลาที่ลงE-book : 2020-04-27 19:37:32
วันและเวลาที่แก้ไขE-book : 2020-07-22 21:52:51

Design by | W3layouts.