เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ (เล่มรวม)


 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ เพื่อลดโอกาสการเจ็บป่วยตั้งแต่ก่อนเดินทางและขณะเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ จึงได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ” โดยประสงค์ให้เป็นแหล่งความรู้สำหรับการป้องกันและรักษาสุขภาพกายให้แข็งแรงตลอดระยะเวลาที่กำลังเดินทาง ในต่างประเทศ ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าถึงข้อมูลและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในรูปแบบเอกสารที่จัดเก็บไว้ได้ในอุปกรณ์สื่อสาร เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตที่สามารถเรียกใช้งานได้ง่าย ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพและเพิ่มความปลอดภัยของคนไทยที่นิยมการท่องเที่ยวในต่างประเทศได้ไม่มากก็น้อยชื่อผู้เขียน :งานเวชศาสตร์การเดินทางตำแหน่ง : -หน่วยงาน : กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศวันและเวลาที่ลงE-book : 2020-10-07 16:48:13
วันและเวลาที่แก้ไขE-book : 2020-10-07 16:48:13

Design by | W3layouts.