การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ


 หมายถึงการท่องเที่ยวไปในสถานที่ ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ส่องสัตว์ เที่ยวทางทะเล รวมถึงการสัมผัส วิถีชีวิตของผู้คนและวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน มีการปรับแต่งเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้น้อยที่สุด ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้น้อยที่สุด อนุรักษ์ความเป็นอยู่ของผู้คนและสัตว์ป่าอย่างเหมาะสม มีการให้ความรู้เรื่องของระบบนิเวศ ประวัติความเป็นมา ข้อควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว ที่สำคัญชาวบ้านมีส่วนร่วม เข้าใจประโยชน์ของการทำนุบำรุงรักษาธรรมชาติและวัฒนธรรม และได้ผลตอบแทนจากการท่องเที่ยวนี้ อย่างเท่าเทียม จุดประสงค์ คือ มุ่งหวังให้เกิด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและชาวบ้านอย่างถาวรชื่อผู้เขียน :แพทย์หญิงนุจรีนารถ คูหาเกษมสินตำแหน่ง : นายแพทย์ 6หน่วยงาน : สถานเสาวภา สภากาชาดไทยวันและเวลาที่ลงE-book : 2020-07-22 21:43:29
วันและเวลาที่แก้ไขE-book : 2020-07-22 21:43:29

Design by | W3layouts.