เที่ยว (ประเทศจีน) อย่างไร ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ


 สาธารณรฐัประชาชนจีนเป็นประเทศที่มี พลเมืองมากที่สุดในโลกประมาณ 1.3 พันล้านคน และมอีาณาเขตกวา้งใหญเ่ปน็อันดับ 4 รองจาก รสัเซยี แคนาดา และสหรฐัอเมรกิา โดยมชีายแดน ติดต่อกับประเทศต่างๆ มากถึง 14 ประเทศ และ มีชายฝั่งยาวประมาณ 18,000 กิโลเมตรชื่อผู้เขียน :นายแพทย์อนุตรศักดิ์ รัชตะทัต และ นายแพทย์ชลทรัพย์ เเชมาร์ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการหน่วยงาน : สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรควันและเวลาที่ลงE-book : 2020-06-15 16:49:20
วันและเวลาที่แก้ไขE-book : 2020-08-07 20:31:09

Design by | W3layouts.