เที่ยวประเทศ (แอฟริกาใต้) อย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ


 สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้รับการขนานนามว่า “a world in one country” เนื่องจากมีลักษณะ ภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ตอนล่างสุดของทวีปแอฟริกา แผ่นดินมีลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล มีพรมแดนติดกับประเทศนามิเบีย บอสวานา ซิมบับเว โมซัมบิก สวาซิแลนด์ และเลโซโท ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาด้วยหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น ทำงาน ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติและเพื่อนฝูงชื่อผู้เขียน :นายแพทย์ชลทรัพย์ แชมาร์ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการหน่วยงาน : สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรควันและเวลาที่ลงE-book : 2020-08-07 20:13:34
วันและเวลาที่แก้ไขE-book : 2020-08-07 20:13:34

Design by | W3layouts.